Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden Hofman Leek

Algemene Voorwaarden Hofman Leek CV 

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klassieker
  een gebruikte auto waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500 kilogram en de datum van eerste toelating op het kentekenbewijs, gerekend vanaf de datum van de koopovereenkomst tenminste 25 jaar bedraagt, die door koper hobbymatig wordt gehouden en waarmee daaraan gerelateerd beperkt gebruik van de openbare weg wordt gemaakt;
 • Occasion
  een gebruikte auto waarvan de datum van eerste toelating op het kentekenbewijs, gerekend vanaf de datum van de koopovereenkomst tenminste 1 maand bedraagt;
 • Opknapper
  een gebruikte auto waarvan de datum van eerste toelating op het kentekenbewijs, gerekend vanaf de datum van de koopovereenkomst tenminste 1 maand bedraagt en waarvan de staat van onderhoud dusdanig is dat zonder technische ingrepen en restauratiewerkzaamheden de auto niet geschikt is om gebruik van de openbare weg te maken;
 • In te kopen auto
  een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • Overeenkomst
  de overeenkomst van koop en verkoop van een klassieker/ occasion/ opknapper dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • Verkoper
  degene die ingevolge de overeenkomst een klassieker/ occasion/ opknapper dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • Koper
  degene die ingevolge de overeenkomst een klassieker/ occasion/ opknapper dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt:
 • Opdracht
  de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • Opdrachtgever
  degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • Reparateur
  degene die met betrekking tot een klassieker/ occasion/ opknapper en/ of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren.

 

 

KOOP EN VERKOOP

 1. De aanbieding
  De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

 1. De overeenkomst
  De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
 2. De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • een omschrijving van de klassieker/occasion/opknapper en eventueel in te kopen auto. beide met eventuele toebehoren;
 • de prijs van de klassieker/occasion/opknapper op het moment van de koop en verkoop met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het moment van levering van die auto;
 • de afleveringskosten van de klassieker/occasion/opknapper;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de wijze van betaling.
 1. Prijswijzigingen/stijging
  Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast-overeengekomen prijs van de klassieker/ occasion/ opknapper te allen tijde doorberekend.
 2. Het risico voor de klassieker/ occasion/ opknapper
  De klassieker/ occasion/ opknapper is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het volledige kentekenbewijs.
 3. Overschrijding van de leveringstermijn
  • Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de klassieker/ occasion/ opknapper kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de klassieker/ occasion/ opknapper nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de klassieker/ occasion/ opknapper aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
  • Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/ of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
  • Indien de overschrijding van een leveringstermijn het gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de onder 6.1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat de verkoper mededeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Annulering
  • De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen een week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op tenminste 15% van de koopprijs van de geannuleerde klassieker/ occasion/ opknapper. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling is een schuld in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
  • De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door koper aan de verkoper is geleverd.
 5. Reparatie en onderhoud
  De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.
 6. Prijsopgave en termijn
  De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/ of termijn overeenkomen.Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
 7. De rekening
  Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 8. Stallingskosten
  Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisgeving van de uitvoering van de opdracht de klassieker/ occasion/ opknapper niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde som ter grootte van € 32,50 per dag of een deel daarvan of bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
 9. Retentierecht
  De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de klassieker/ occasion/ opknapper, indien en voor zolang als:
 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de klassieker/ occasion/ opknapper niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde klassieker/ occasion/ opknapper niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/ verkoper niet of niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij scheidslieden of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

 

 

 1. Vervangen onderdelen
  De vervangen onderdelen worden na de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaim volgende de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
 2. Reparatie- en onderhoudsgarantie
  • De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte door de fabrikant van de klassieker/ occasion/ opknapper voorgeschreven gebruikte nieuwe materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de klassieker/ occasion/ opknapper weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
  • Geen garantie wordt verstrekt op reparaties met of aan niet originele onderdelen, door de opdrachtgever aan de reparateur ter beschikking gestelde onderdelen en op noodreparaties.
  • De aanspraken op garantie vervallen indien:
 3. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
 4. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
 5. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/ of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur lid van de B0VAG te zijn.Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

 1. Algemene Bepalingen
  • De schulden van koper/ opdrachtgever aan de verkoper/ reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de klassieker/ occasion/ opknapper of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/ reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
  • Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/ reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de verkoper/ reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/ opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat een maand na de verzending van de factuur in.
  • Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen geldt een betalingstermijn van een maand. De koper/ opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/ reparateur is aangemaand om te betalen.
  • Indien de koper/ opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/ reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/ reparateur in rekening worden gebracht door advocaten. procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
 2. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde klassieker/ occasion/ opknapper blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de klassieker/ occasion/ opknapper niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te

doen onderhouden. De verkoper zal op generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de klassieker/ occasion/ opknapper gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

 1. Afwijkingen
  Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Bevoegde rechter
  Op de rechtsverhouding tussen verkoper/ reparateur en de koper/ opdrachtgever zal het Nederlands recht van toepassing zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen de verkoper/ reparateur en koper/ opdrachtgever mocht ontstaan.Naast de op grond van de wet bevoegde rechter zal de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen bevoegd zijn van mogelijke geschillen tussen verkoper/ reparateur en koper/ opdrachtgever kennis te nemen.Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld. Op verzoek kan een Engelstalig exemplaar worden toegezonden. De Nederlandse tekst is bindend.

 

 • Alle auto's zijn gebruikt, met diverse gebruikssporen.
 • Maak een weloverwogen keuze