Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij .

 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 1
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 2
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 3
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 4
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 5
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 6
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 7
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 8
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 9
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 10
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 11
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 12
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 13
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 14
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 15
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 16
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 17
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 18
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 19
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 20
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 21
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 22
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 23
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 24
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 25
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 26
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 27
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 28
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 29
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 30
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 31
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 32
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 33
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 34
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 35
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 36
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 37
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 38
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 39
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 40
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 41
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 42
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 43
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 44
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 45
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 46
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 47
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 48
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 49
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 50
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 51
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 52
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 53
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 54
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 55
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 56
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 57
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 58
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 59
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 60
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 61
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 62
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 63
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 64
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 65
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 66
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 67
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 68
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 69
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 70
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 71
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 72
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 73
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 74
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 75
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 76
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 77
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . Foto 78
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 1
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 2
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 3
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 4
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 5
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 6
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 7
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 8
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 9
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 10
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 11
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 12
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 13
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 14
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 15
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 16
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 17
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 18
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 19
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 20
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 21
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 22
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 23
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 24
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 25
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 26
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 27
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 28
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 29
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 30
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 31
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 32
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 33
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 34
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 35
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 36
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 37
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 38
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 39
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 40
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 41
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 42
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 43
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 44
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 45
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 46
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 47
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 48
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 49
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 50
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 51
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 52
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 53
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 54
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 55
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 56
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 57
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 58
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 59
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 60
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 61
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 62
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 63
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 64
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 65
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 66
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 67
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 68
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 69
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 70
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 71
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 72
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 73
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 74
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 75
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 76
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 77
 • Mazda 626 HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij . thumbnail 78
€ 9900,-
Merk:Mazda
Model:626
Type:HATCHBACK 1.6 GLX Wegenbelastingvrij .
Carrosserie:Hatchback
Aantal deuren:5 deuren
Transmissie:5 versnellingen
Tellerstand:69166 km
Kleur:grijs
Cilinderinhoud:1587
Aantal cilinders:4
Vermogen motor:60 kW / 82 pk
Massa:1013 kg
Bouwjaar:01-09-1983
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

Deze Mazda 626 is afkomstig uit het zonnige Portugal en heeft slechts 69000 km gereden. Voorzien van uitgebreide onderhoudshistorie en documentatie. De auto is in februari 2022 in Nederland geregistreerd , in originele en mooie staat. Het is de luxe GLX uitvoering met de 5 versnellingsbak, elektrische bedienbare ramen, rembekrachtiging, lichtmetalen wielen enz. De Mazda 626 van de tweede generatie werd algemeen gezien als een betrouwbaar voertuig, en het model droeg bij aan de populariteit van Mazda in die periode. Deze was leverbaar met verschillende motoropties. Meestal uitgerust met een handgeschakelde transmissie, vier- of vijfversnellingsbak. Optioneel was een automatische transmissie beschikbaar. Leverbaar als vierdeurs sedan, tweedeurs coupé en in sommige markten als vijfdeurs hatchback. De styling was typisch voor de jaren 80, met rechthoekige vormen en strakke lijnen. Afhankelijk van de uitvoering en opties kon het interieur variëren in stijl en uitrusting. Kenmerkende elementen waren comfortabele stoelen, een functionele dashboardindeling en passende complete uitrusting voor die tijd .

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

 • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
 • Glazen achterraam met verwarming
 • Ramen electrisch bedienbaar
 • Reservewiel
 • Sportstoelen
 • Nummer Hofman.nl: 16249

360 graden foto / Video