Austin Healey 3000 MK III Phase 2

€ 69900,-

Gebruikt Marge
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 1
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 2
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 3
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 4
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 5
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 6
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 7
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 8
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 9
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 10
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 11
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 12
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 13
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 14
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 15
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 16
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 17
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 18
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 19
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 20
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 21
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 22
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 23
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 24
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 25
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 26
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 27
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 28
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 29
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 30
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 31
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 32
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 33
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 34
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 35
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 36
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 37
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 38
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 39
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 40
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 41
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 42
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 43
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 44
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 45
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 46
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 47
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 48
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 49
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 50
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 51
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 52
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 53
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 54
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 55
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 56
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 57
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 58
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 59
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 60
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 61
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 62
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 63
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 64
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 65
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 66
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 67
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 68
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 69
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 70
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 71
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 72
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 73
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 74
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 75
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 76
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 77
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 78
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 79
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 80
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 81
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 82
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 83
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 84
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 85
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 86
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 87
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 88
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 89
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 90
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 91
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 92
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 93
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 94
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 95
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 96
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 97
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 98
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 99
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 Foto 100
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 1
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 2
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 3
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 4
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 5
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 6
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 7
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 8
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 9
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 10
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 11
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 12
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 13
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 14
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 15
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 16
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 17
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 18
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 19
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 20
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 21
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 22
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 23
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 24
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 25
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 26
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 27
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 28
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 29
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 30
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 31
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 32
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 33
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 34
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 35
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 36
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 37
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 38
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 39
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 40
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 41
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 42
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 43
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 44
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 45
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 46
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 47
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 48
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 49
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 50
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 51
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 52
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 53
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 54
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 55
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 56
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 57
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 58
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 59
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 60
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 61
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 62
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 63
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 64
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 65
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 66
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 67
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 68
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 69
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 70
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 71
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 72
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 73
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 74
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 75
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 76
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 77
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 78
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 79
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 80
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 81
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 82
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 83
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 84
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 85
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 86
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 87
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 88
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 89
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 90
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 91
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 92
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 93
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 94
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 95
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 96
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 97
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 98
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 99
 • Austin Healey 3000 MK III Phase 2 thumbnail 100
Merk: Austin Healey
Model: 3000 MK III Phase 2
Carrosserie: Cabriolet
Aantal deuren: 2 deuren
Transmissie: 5 versnellingen
Tellerstand: 65214 mijl
Kleur: groen
Cilinderinhoud: 2912
Aantal cilinders: 6
Vermogen motor: 110 kW / 150 pk
Ledig gewicht: 1167 kg
Bouwjaar: 28-02-1966
Brandstof: Benzine
Soort voertuig: Personenauto
 • Badge bar
 • Chromen kofferrek
 • Houten stuur
 • Lederen bekleding
 • Notenhouten dashboard
 • Tochtraampjes
 • Toerenteller
 • Tonneau cover
Schoonheid in al haar eenvoud! Met trots presenteren wij deze fraaie Austin Healey 3000, uit de laatste en meest gewilde serie, de MK3 Phase 2. De fantastische lijnen van de carrosserie komen prachtig uit in het klassieke British Racing Green lakwerk gecombineerd Ivory White op de flanken. De nagenoeg nieuwe chromen spaakwielen maken het geheel af met een extra beetje flair. Het interieur werd uitgevoerd in stijlvol beige en verkeert in een zeer complete en goede staat. Dit exemplaar importeerden wij enkelen jaren geleden uit Amerika en kwam binnen als een zeer solide en gaaf exemplaar. Sindsdien is er met respect voor de auto gezorgd en bleef de degelijke conditie gewaarborgd. De carrosserie komt in een zeer strakke en verzorgde conditie en chassis en onderzijde beiden zeer gaaf en origineel! De uiterst potente 3 liter 6 in lijn motor loopt schitterend en beschikt over ruim voldoende vermogen, het geluid is herkenbaar en een absoluut genot voor de oren. In het verleden werd de originele versnellingsbak vervangen door een moderner exemplaar met 5 gangen, een zeer geslaagde update die zorgt voor aanzienlijk meer comfort en rust tijdens het rijden. Terug bouwen naar origineel is uiteraard zeer goed te doen. Voor de vorige Duitse eigenaar hebben wij een Duitse registratie verzorgd en een strenge bijbehorende keuring uitgevoerd, op dit moment zijn er dus Duitse papieren aanwezig maar uiteraard kunnen wij deze 'Big Healey' leveren met prachtige blauwe kentekenplaten en een Nederlandse registratie. Deutsch: Dieses Auto hat Deutsche Papiere und H-Zulassung! Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Altijd ruim 400 auto's op voorraad, check de actuele voorraad via www.hofman.nl. Volg ons ook op facebook.com/HofmanLeek #Cars&CoffeeLeek elke 2e zaterdag april t/m okt 10.00 tot 13.00 uur

Prijswijzigingen, zet en drukfouten voorbehouden.

 • Nummer Hofman.nl: 14662